Azerai La Residence, Hue

Azerai La Residence, Hue is an enchanting luxury resort situated on the fabled Perfume River and host for our private retreats.

Add. 5 Le Loi Street, Hue City, Vietnam
Tel. +84 (0) 234 3837 475
E. reservations.laresidence.hue@azerai.com
Web. www.azerai.com

ĐĂNG KÝ

Azerai La Residence, Hue

Xin Chào, tôi là Dieter Buchner, Huấn luyện viên tiết thực phương pháp Buchinger và Người lãnh đạo khóa tiết thực đã được chứng nhận của bạn.

Tại đây, bạn có thể tùy chọn số lượng người tham gia, gói dịch vụ, xe đưa đón v.v… Và hoàn thành đăng ký tham gia.

Gói dịch vụ:
Vận chuyển:
Khuyến mãi:
Tổng cộng:

Khách Hàng #1

Khách Hàng #2